Voorwaarden & huisregels en huisregels

Huisregels

  • Honden zijn aangelijnd en mogen alleen met toestemming van de instructeur los van de lijn.
  • Zorg ervoor dat de hond voor de les uitgelaten is. Eventuele ongelukjes kunnen opgeruimd worden met daarvoor beschikbare materialen. 
  • Wanneer een hond loops is, dan dient dit voor aanvang van de les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. 
  • Indien een hond gezondheidsproblemen heeft die besmettelijk kunnen zijn, dan mag hij niet deelnemen aan een groepsles.
  • De hondenschool adviseert u om te controleren of uw hond voldoende onder uw aansprakelijkheidsverzekering valt. 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool: onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Trainer/Instructeur/ gedragsdeskundige: medewerker van de hondenschool, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Cliënt: de hondeneigenaar die Begeleider wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe Opdracht geeft.

1.5 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.

1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

1.7 We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De geldige versie van de voorwaarden is te vinden is op de website van de hondenschool ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaat met Hondenschool/Begeleider.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/Begeleider waarna mondelinge of schriftelijke afspraken tot standkomen.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het volledig verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag of op de eerste lesdag.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De klant is verplicht het verschuldigde bedrag direct na het consult per bank te voldoen .

2.6 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus.

2.7 De klant ontvangt na aanmelding bevestiging van de gemaakte afspraak voor consult.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar heeft de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting. In overleg met de cursusleiding mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, half-checks, halti’s e.d. zijn niet toegestaan.

3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of getiterd is.

3.7 Bij aanvang van de cursus zal de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.9 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom en mogen actief deelnemen aan de les.

 

Artikel 4: Annulering van lessen/consult

4.1 Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden verschoven.

4.2 Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per whattsapp te geschieden.

4.3 Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de hondenschool. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

4.4 De gedragstherapieklant dient minimaal 24uur van tevoren mondeling (persoonlijk of per telefoon) aan te geven wanneer consult wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.

4.5 Indien het consult minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door gedragstherapieklant, worden 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

4.6 Wordt het consult door Begeleider afgezegd dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de hondenschool

5.1 Deelname aan cursussen van de hondenschool zijn altijd op eigen risico. 

5.2 De hondenschool en haar instructeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook.

5.3 Alle aansprakelijkheid door grove nalatigheid is beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten, of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

5.4 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

5.5 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

5.6 De hondenschool is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de hondenschool ter zake verzekerd is.

5.7 De /Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de klant/cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist/klant

6.1 De cursist/klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/klant, de meegebrachte bezoekers of door de hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen, de organisatie, haar medewerkers en de locatie.

6.2 De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

6.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 7: Copyright en marketing

7.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/begeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7.2 Tijdens de lessen kunnen er foto's gemaakt worden voor marketingdoeleinden. Als de cursist dit niet wens, dan kan dit bij de instructeur aangegeven worden. 

 

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.